महागाई भत्ता फरक ४६ % काढा फक्त एका क्लिक मध्ये

 ४६% महागाई भत्ता फरक काढूया. 
फरक कसा काढणार ? 

1) सध्याचे मूळ वेतन टाका. 
2) आपणास मिळणारी घरभाडे रक्कम टाका. 
3) प्रवास भत्ता टाका.
4) तुम्ही NPS लाभार्थी असतील तर होय म्हणा अथवा नाही म्हणा. 
5) शेवटी go वर क्लिक करा..


 

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने

Smartwatchs